Konkurs Vittorio Bellucci Exclusive Perfume

REGULAMIN KONKURSU
„Za co Kochasz swoją mamę?”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Organizatorem konkursu, „Za co Kochasz swoją mamę?” (dalej: Konkurs”) jest VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL Sp. z o.o. z siedzibą w Andrzejowie Duranowskim 27 B, 96-500 Sochaczew, NIP: 837-165-80-05 (dalej „Organizator”).
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Niniejszy Regulamin dotyczy Konkursu, w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.
4. Konkurs trwa od dnia 5 maja  2017 r. od godz. 12.00 do 25 maja do godz. 23:59 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
5. Informacje na temat Konkursu oraz niniejszy Regulamin Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.veronacosmetics.com
6. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.
§ 2 [UCZESTNICY KONKURSU]
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”), na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, działająca w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (działająca jako konsument), pełnoletnia lub powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia – posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych – posiadająca jednocześnie zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być́ pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
3. Przesyłając odpowiedź na pytanie konkursowe Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
4. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w Konkursie brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa wskazanych w Regulaminie, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej Nagrody w Konkursie.
5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
6. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
a) Dokonać zakupu, dowolnej wody perfumowanej marki VITTORIO BELLUCI EXCLUSIVE PERFUME  (dalej „Produkt Promocyjny”) w dowolnym punkcie sprzedaży na terytorium RP w Okresie Trwania Konkursu oraz zachować dowód zakupu Produktu Promocyjnego w postaci paragonu lub faktury, w celu późniejszej weryfikacji,
b) Przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe „Za co Kochasz swoją mamę?”  (dalej: „Praca Konkursowa”) za pomocą poczty e-mail na adres konkurs@vpp.pl w treści maila wpisując: odpowiedź oraz dane osobowe Uczestnika w postaci imienia i nazwiska, adresu zameldowania oraz numeru telefonu.
7. Przesłanie Pracy Konkursowej na wskazany adres mailowy zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
8. W Zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres zameldowania, mail oraz telefon kontaktowy.
9. Zgłoszenie należy przesłać mailem na adres konkurs@vpp.pl najpóźniej do dnia 25 maja 2017 r. do godz. 23:59.
10. Maile nadesłane po upływie powyższego terminu nie będą uwzględnione w Konkursie.
11. Praca Konkursowa Uczestników:
a) Nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
b) Nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktu Promocyjnego,
c) Nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,
d) W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do Nagrody w Konkursie.
12. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 Regulaminu.
13. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer skrzynki mailowej Konkursu. Niewykonanie któregokolwiek z powyższych warunków przedstawionych powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.
14. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania Nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.
15. Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia jej praw, w tym dóbr osobistych i praw autorskich, poprzez publikację i emisję Pracy Konkursowej, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Pracy Konkursowej przesłanej przez Uczestnika oraz dyskwalifikacji Uczestnika.
16. Przesyłając Pracę Konkursową i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Pracy Konkursowej, która w żaden sposób nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
§ 3 [NAGRODY]
1. W Konkursie przyznane zostaną 3 nagrody (dalej: „Nagrody”):
a) Zestaw kosmetyków marki INGRID o wartości około 150 zł. według cennika przekazanego od firmy VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL SP. Z O.O.)
b) Konkretne produkty marki INGRID będą wybrane po zakończeniu konkursu przez Organizatora.
2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią Nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w Regulaminie, Nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyłonionego przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
6. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na jego koszt, za pośrednictwem poczty kurierskiej.
7. Laureat Konkursu zobowiązany jest do pokwitowania odbioru Nagrody.
8. Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
§ 4 [PRZEBIEG KONKURSU]
1. Przesłane przez Uczestników Prace Konkursowe będą oceniane przez specjalnie powołaną w tym celu Komisję Konkursową w Czasie Trwania Konkursu.
2. W skład Komisji Konkursowej będą wchodziły trzy osoby z Działu Marketingu Organizatora.
3. Komisja Konkursowa ma prawo wyboru 3 najlepszych Prac Konkursowych, oraz do wykonywania pozostałych czynności zgodnie z Regulaminem Konkursu.
4. W przypadku, gdy okaże się, że wśród nagrodzonych Prac Konkursowych znajduje się kilka Prac Konkursowych jednego Uczestnika, przy przyznawaniu Nagród zostanie uwzględniona wyłącznie jedna z nich, która uzyskała największą ilość głosów.
5. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:
a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
a) wyłonienie zwycięzców Konkursu,
b) stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do Nagrody zgodnie z Regulaminem,
c) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
6. Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim merytorycznym poziomem nadesłanych Prac Konkursowych, mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny.
7. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 26 maja 2017 za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres email Laureata, z którego została wysłana praca.
8. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 31 maja 2017 r. na adres konkurs@vpp.pl (z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), wiadomości email zawierającej:
a) Dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody,
b) Skanu/zdjęcia dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury) potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego w punkcie sprzedaży na terytorium RP w Okresie Trwania Konkursu.
9. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 23:59 wiadomości email, o której mowa w § 4 ust. 8 niniejszego Regulaminu, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
10. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 9 czerwca 2017 w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email, o której mowa w § 4 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
11. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora, jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
12. Nagrody, które nie zostaną przyznane lub doręczone ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w Regulaminie, zostaną przyznane Uczestnikom, których Prace Konkursowe zajęły kolejne miejsca w głosowaniu Komisji Konkursowej (dalej: Laureaci Rezerwowi).
13. Nagrody, które nie zostaną wydane Laureatom Rezerwowym (ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w Regulaminie) przepadają na rzecz Organizatora.
14. Lista Laureatów (zawierająca imiona oraz nazwy miejscowości zamieszkania Laureatów) zostanie opublikowana w terminie dnia 26 maja 2017 r. na stronie internetowej organizatora www.veronacosmetics.com/wyniki_konkursu_VBEP
§ 5  [REKLAMACJE]
1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL Sp. z o.o. z siedzibą w Andrzejowie Duranowskim 27 B, 96-500 Sochaczew, NIP: 837-165-80-05.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu od dnia rozpoczęcia Konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje, które wpłyną do siedziby Organizatora po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
4. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
5. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa.
7. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.
8. Uczestnik o decyzji Komisji Konkursowej zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
9. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
§ 6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród Laureatom Konkursu, zamieszczenia listy Laureatów Konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
2. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Verona Products Professional Sp. z o.o., Andrzejów Duranowski 27B, 96-500  Sochaczew.
3. Organizator informuje, że podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Konkursie, uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
6. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
§ 7 [PRAWA AUTORSKIE]
1. Laureat Konkursu, w momencie wydania mu Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz jej opracowań, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: rozpowszechnianie, utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.
§ 8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]
1. Organizator upoważnia Komisję Konkursową nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie:
a) wykluczania Uczestników Konkursu, oraz
b) usuwania Prac Konkursowych Uczestników, oraz
c) anulowania części lub całości głosów uzyskanych przez Prace Konkursowe, jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych. Na powyżej wymienione decyzje Komisji Konkursowej Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.
2. Decyzje Komisji Konkursowej, o których mowa w ust. 1 § 8 niniejszego Regulaminu mogą zapaść w sytuacji naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
b) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem  lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.
4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania Nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji Uczestników lub Laureata, wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i Prace Konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

Newsletter

Pierwszy dowiesz się o nowościach i promocjach.

   Zapisz się do newslettera!

   Bądź na bieżąco z nowościami w Verona Product Professional !
 

program regionalny

innowacyjna gospodarka